Vijesti

Grad Dubrovnik više ne može snositi troškove javnog prijevoza izvan područja jedinice lokalne samouprave

Pročelnica Upravnog odjela za komunalne djelatnosti i mjesnu samoupravu Grada Dubrovnika Anita Burić uputila je dopis direktoru Libertasa Dubrovnik d.o.o. Đuru Deranji, u kojem navodi kako podmirenjem zadnje rate kredita EBRD-a prestaje obveza Grada Dubrovnika, kao i zakonska osnova za subvencioniranjem prijevoza putnika na područjima drugih jedinica lokalne samouprave, te je potrebno pronaći novi model financiranja sukladno zakonskim odredbama.Sadržaj dopisa prenosimo u cijelosti:

Poštovani,

Tijekom 2004. godine Libertas Dubrovnik d.o.o. nabavio je autobuse putem kreditne linije Europske banke za obnovu i razvoj. Slijedom toga u istoj godini potpisan je Ugovor o jamstvu, naknadi štete i potpore projektu između Grada Dubrovnika i Europske banke za obnovu i razvoj, te Ugovor o uslugama javnog prijevoza između Grada Dubrovnika i Libertasa Dubrovnik d.o o.

Naime, člankom 14.6 Ugovora o uslugama javnog prijevoza definirano je sljedeće: „Grad priznaje da je Libertas Dubrovnik d.o.o. ugovorilo dug prema Europskoj banci za obnovu i razvoj u svrhe financiranja nabave novih autobusa i nove autobusne garaže. Libertas Dubrovnik d.o.o. se obvezuje održavati koeficijent pokrića servisiranja duga za čitavo vrijeme trajanja ovog Ugovora u skladu sa ugovornim obvezama preuzetima sa svojim financijerima. Grad se obvezuje omogućiti Libertasu Dubrovniku d.o.o. da održi takav koeficijent i ako bude potrebno da stavi na raspolaganje dodatnu financijsku potporu na vrijeme da omogući Libertasu Dubrovnik d.o.o. da ispuni takve obveze u svako doba“.

S istekom Ugovora 12. lipnja 2014. godine i podmirenjem  zadnje rata kredita, Grad Dubrovnik više nema obvezu kao ni zakonsku osnovu prema kojoj bi i dalje subvencionirao eventualne gubitke poslovanja Libertasa Dubrovnik d.o.o. koji bi nastali organiziranjem javnog prijevoza putnika na područjima drugih jedinica lokalne samouprave, te je potrebno pronaći novi model financiranja sukladno zakonskim odredbama.

U svezi gore navedenog, dana 10. travnja 2014. godine poslali smo dopis Ministarstvu financiranja u kojem smo tražili mišljenje i odgovor na navedenu problematiku.

Dana 3. lipnja 2014.god. Ministarstvo Financija dostavilo nam je odgovor u kojem kažu da Grad Dubrovnik nema zakonske osnove da kao većinski vlasnik trgovačkog društva Libertas Dubrovnik d.o.o. preuzme obveze prema tom društvu u stopostotnom iznosu. Svaka jedinica lokalne samouprave bi u  konkretnom slučaju trebala preuzeti odgovornost za dobro ili loše poslovanje trgovačkog društva Libertas Dubrovnik d.o.o. pozivajući se na:

-Odredbe članka 68. Zakona o lokalnoj i područnoj ( regionalnoj) samoupravi ( NN br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13-pročišćeni tekst) kojima je propisano da jedinica lokalne i jedinica područne ( regionalne) samouprave ima prihode kojima u okviru svog samoupravnog djelokruga slobodno raspolaže. Međutim, pri tome čelnik jedinice treba voditi računa o odredbi članka 67. Stavka 2 istog Zakona kojom je propisano da jedinica lokalne, odnosni područne samouprave mora upravljati, koristiti se i raspolagati svojom imovinom pažnjom dobrog domaćina.

-Članak 95. Zakona o proračunu ( NN br. 87/08, i 136/12) u kojem je propisano da je čelnik jedinice lokalne i područne ( regionalne) samouprave odgovoran za planiranje i izvršavanje svog dijela proračuna, prikupljanje prihoda i primitaka iz svoje nadležnosti i njihovo uplaćivanje u proračun, preuzimanje obveza, verifikaciju obveza, izdavanje naloga za plaćanje na teret proračunskih sredstava tijela koje vodi i utvrđivanje prava naplate te za izdavanje naloga za naplatu u korist proračunskih sredstava. Nadalje, čelnik jedinice lokalne i područne ( regionalne) samouprave odgovoran je zakonitost, svrhovitost, učinkovitost i za ekonomično raspolaganje proračunskim sredstvima.

Također, Zakon o komunalnom gospodarstvu člankom 3. propisao je da je jedna od komunalnih djelatnosti i prijevoz putnika u javnom prometu, a koji je jedinica lokalne samouprave dužna organizirati na svom području.

Slijedom svega iznesenoga razvidno je da Grad ne može snositi nikakve troškove osim troškova prijevoza na svom području, te je žurno potrebno da poduzmete odgovarajuće mjere kako Libertas Dubrovnik d.o.o. ne bi završio u gubicima koje Grad Dubrovnik neće moći pokrivati kao što je to činio prethodnih godina.

Kako bi Grad Dubrovnik mogao obračunavati i plaćati stvarne troškove prijevoza na svom području molimo Vas da nam predložite i cijenu po kilometru vožnje na gradskom i vangradskom području.

Molimo za žurnost u postupanju.

S poštovanjem,

Pročelnica Anita Burić, dipl.oec.

dubrovnik.hr

 

Komentari

Komentari

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

To Top